Ångestföreningen i Östergötland är till för våra medlemmar och deras anhöriga.

Ångestföreningen i Östergötland är till för våra medlemmar och deras anhöriga. Genom att ordna olika former av medlemsträffar skapar vi gemenskap, lär oss om olika ångesttillstånd i form av nedtecknat material, böcker, film och liknande. Ibland kan vi också ha någon föreläsning inom området psykisk hälsa. En viktig del av lärandet kan också ligga i våra egna berättelser som vi delar med varandra. Vi lär oss genom andras erfarenheter. Bara det att få träffa andra som har liknande erfarenheter som en själv av ångest kan kännas skönt för många då man tidigare kanske känt sig väldigt ensam i sin situation. Genom att höra hur andra kan ha tagit sig igenom svåra situationer kan man kanske själv få värdefulla tips för egen del.

 

Genom våra medlemsträffar ger vi också varandra möjligheten att prata om saker som kanske kan vara jobbiga att prata om i vanliga fall. Vi har ju själva egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i synnerhet olika former och ångest. Vi vet hur jobbigt det vara och förstår också behovet av att ibland behöva dra sig tillbaka och att bara få vara. På våra träffar ska man kunna få dela med sig utan att känna sig dömd eller värderad. För att ytterligare ge förutsättningar att kunna prata om svåra saker har vi därför också tystnadsplikt, det som sägs på träffarna stannar också där.

 

Förutom våra träffar i vår lokal på Studieförbundet Vuxenskolan ordnar vi även olika aktiviteter som fika på stan, biokvällar och andra aktiviteter utifrån medlemmarnas egna intressen.

 

 

Former av träffar

----------------------------

Öppet hus

Här är alla som är intresserade av våran verksamhet välkomna in för att träffa oss och se våra lokaler. Och självfallet är våra egna medlemmar en viktig del av det "öppna huset". Här kan ni ställa frågor om våran verksamhet.

 

Medlemsträff

Alla som är medlemmar i vår förening är välkomna till de medlemsträffar vi anordnar i Ångestföreningen i Östergötland. Även de medlemmar som tillhör Balans Östergötland är välkomna då vi nyligen startat ett samarbete med dem.

 

 

Hösten 2021

---------------------

Under hösten har våra träffar bestått av tre öppet hus-träffar, ett årsmöte samt en medlemsträff.

 

tisd 28 september kl. 18-20.30 Öppet hus

sönd 17 oktober kl. 15,00 Årsmöte

tisd 26 oktober kl. 18-20.30 Öppet hus

tisd 9 november kl. 18-20.30 Öppet hus

sönd 12 december kl. 16-21.00 Höstavslutning med julbord - Medlemsträff ÅSS/Balans

 

 

Intressepolitik

-----------------------

Ett viktigt område för vår lokal-/länsförening liksom för förbundet är också vårt engagemang inom området intressepolitik. Genom att vara med i olika nätverk och organ lokalt och regionalt kan vi som förening tillsammans med andra föreningar inom det psykiska hälso-området trycka på i frågor som rör våra medlemmars intressen. Vi vill förbättra den vård och det bemötande våra medlemmar ställs inför när de söker hjälp, stöd och behandling inom regionen. Genom att samarbeta i dessa nätverk och organ kan vi lättare få genomslag för de frågor som rör våra medlemmar. Det blir således ett sätt för oss att ge vården förutsättningar att möta våra medlemmar på deras villkor på ett mer önskvärt sätt. Ett av de nätverk som vi i Ångestföreningen i Östergötland är delaktiga i är i NSPH Östergötland.

 

 

Organisation

---------------------

Ångestföreningen i Östergötland är en lokalförening i Linköping men är samtidigt också en länsförening för hela Östergötland. För närvarande är vi den enda lokala föreningen i Östergötland. Ångestföreningen i Östergötland, tidigare Ångestsyndromsällskapet i Östergötland är en av flera lokal- och länsföreningar som finns runt om i landet. Dessa föreningar är alla helt fristående organisationer men tillhör samma gemenskap med Ångestförbundet som sammanhållande organ för landets alla lokala föreningar och länsföreningar.

 

Namnet

-------------

Vid förbundskongressen i maj 2018 i Linköping togs beslut om att dåvarande Svenska Ångestsyndromsällskapet skulle byta namn till Ångestförbundet. Det gjordes för att namnet mer skulle spegla vår verksamhet och därför låta folk förstå att vi är ett förbund som snarare möter upp folk med ångest än är ett sällskap för folk med ångest som vill socialisera. Även om den sociala biten fortfarande en viktig del inom vår organisation vill vi främst låta folk veta att vi är till för och vill stötta dem med ångest. Men då Ångestsyndromsällskapet varit ett sådant vedertaget och använt namn under lång tid så har man valt att ha med Ångestsyndromsällskapets förkortning ÅSS i namnet till att bli "Ångestförbundet ÅSS" för att erinra om att vi är samma förening som tidigare med den skillnaden att vi har bytt namn. På samma sätt har därför också vi i Ångestföreningen i Östergötland på vår hemsida använt oss av förkortningen ÅSS. Och genom att på hemsidan använda namnet "Ångestföreningen ÅSS i LINKÖPING Östergötland" så anger vi att vi är; samma ångestförening som tidigare men med nytt namn, verkar lokalt i Linköping samt har hela Östergötlands län som upptagningsområde och således också arbetar för alla medlemmar i länet.